Giáo dục

"Một nền giáo dục đúng sự thật nhằm mục tiêu sự hình thành của con người trong việc theo đuổi của ông kết thúc cuối cùng, và tốt đẹp của xã hội mà trong đó ông là một thành viên và có nghĩa vụ ông sẽ chia sẻ."

– Giáo hoàng Paul VI, Gravissimum Educationis


Con người phấn đấu cho thiên đường bởi là một phần của cộng đồng xã hội trên trái đất. Tìm hiểu về một ’ s di sản văn hóa và làm cho những đóng góp cho sự phổ biến tốt là trách nhiệm của bất kỳ công dân tốt. Do đó, giáo dục là một quyền con người không thể xâm phạm, phạm vi như nó là quá trình chuẩn bị các trẻ em để theo đuổi sự cứu rỗi và đóng góp cho lợi ích của cộng đồng của họ trần. Cha mẹ có trách nhiệm đang là các nhà giáo dục tiểu học của trẻ em của họ. Vì trách nhiệm nghiêm túc này, họ có quyền tự do tuyệt vời trong việc hình thành giáo dục của con cái của họ. Trong khi các tổ chức khác, bao gồm cả các trường công lập, có thể chia sẻ trong trách nhiệm của giáo dục trẻ em, they do so with the implicit permission of a child’s parents, và sẽ không bao giờ thay thế hoặc cách ly cha mẹ trong quá trình giáo dục.

Chúng tôi hỗ trợ chính sách công cộng hỗ trợ vai trò của các trường học công giáo và các tổ chức-công giáo dục tại tiểu bang Minnesota, và đó khẳng định các quyền của tất cả phụ huynh để lựa chọn trường học tốt nhất phù hợp với nhu cầu giáo dục trẻ em của họ. Chúng tôi chủ trương cho công bằng tham gia của sinh viên trường không làm công trong chương trình giáo dục liên bang và tiểu bang.

 

VẤN ĐỀ HIỆN TẠI